സൂറത്തുല്‍ ഖിയാമഃ ( 3 parts) - നിയാഫ് ബിന്‍ ഖാലിദ്

Audio icon Download (11.39 MB)
Description
part 1
Audio icon Download (10.1 MB)
Description
part 2
Audio icon Download (10.62 MB)
Description
part 3