പൃകൃതിദുരന്തങ്ങൾ നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടത്? റബ്ബിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുക മാത്രം പരിഹാരം - അബ്ദുറഊഫ് നദ് വി