സക്കാത്ത് ബന്ധുക്കൾക്ക് നൽകരുത് എന്നോ? പ്രമാണങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു വട്ടക്കിണർ സലഫി മസ്ജിദ് - അബ്ദുറഊഫ് നദ് വി

Audio icon Download (7.99 MB)
Description